Algemene voorwaarden

Op deze verkoopsite worden objecten aangeboden welke eigendom zijn van Heijmans Materieelbeheer. Materieelveiling.nl draagt zorg voor de hosting en beheer van deze verkoopsite. Na afloop van de veiling zult u vanuit Materieelveiling een factuur ontvangen voor de commissie over het gekochte object. 

Aanvullende voorwaarden Heijmans Materieel Beheer B.V.:

Conform de vermelde Algemene Voorwaarden gelden voor Heijmans Materieel Beheer B.V. de volgende aanvullende voorwaarden in de vorm van een verkoopdocument. Bij strijdigheid tussen bepalingen in dit verkoopdocument en de Algemene Voorwaarden, gaan de onderhavige aanvullende bepalingen van het verkoopdocument voor. Het verkoopdocument kunt via de onderstaande link openen en lezen: 

www.materieelveiling.nl/dld/20100915135725Tp5V574x3t

Op alle transacties via deze verkoopsite zijn de algemene voorwaarden van Materieelveiling.nl van toepassing. Deze algemene voorwaarden kunt hieronder lezen. 

Algemene voorwaarden, de verhouding tussen Materieelveiling.nl en de kopers en verkopers 

Over Materieelveiling.nl

1.1.1 De functie van Materieelveiling.nl is uitsluitend als veilinghouder de veilingsite van Materieelveiling.nl voor koper en verkoper ter beschikking te stellen. De rol van Materieelveiling.nl is alleen en uitsluitend het bemiddelen van een wederzijds bindende afspraak over een handel tussen koper en verkoper.
1.1.2 Als er een overeenkomst over een handelstransactie is ingegaan via de veilingsite van Materieelveiling.nl, via de klantenservice/servicedesk van Materieelveiling.nl of overig bemiddeld is door Materieelveiling.nl, is de afspraak bindend voor koper en verkoper. Koper is verplicht het afgesproken bedrag te betalen, en verkoper is verplicht om het desbetreffende materieelstuk af te leveren in de beschreven staat waarover een handel is gesloten.
1.1.3 Als er een overeenkomst is ingegaan via de Materieelveiling.nl veilingsite of via Materieelveiling.nl klantenservice/servicedesk, zijn koper en verkoper verplicht de op het tijdstip van afsluiting van de handel van toepassing zijnde commissie aan Materieelveiling.nl te betalen. Meer hierover onder punt 1.11.

1.2 Categorieën van gebruikers en rechten
1.2.1 Alle categorieën bedrijven kunnen zich laten registreren als gebruiker van de Materieelveiling.nl veilingsite. Er zijn verschillende rechten en verplichtingen ontleend aan de verschillende soorten gebruikers.
1.2.2 Materieelveiling.nl behoudt het recht om gebruikers zonder nader uitleg van registratie uit te sluiten en overige speciale voorwaarden op te stellen voor het goedkeuren van een gebruiker.
1.2.3 Materieelveiling.nl heeft het recht, zonder waarschuwing of nadere uitleg, een gebruiker onmiddellijk van de registratie te verwijderen. Voor het geval dat een gebruiker wordt afgemeld, om welke redenen dan ook, is de gebruiker voorts gebonden in een mogelijk al afgesloten handelsakkoord op Materieelveiling.nl. De binding geldt ook voor de op het tijdstip van verwijdering aangemelde materieelstukken en mogelijke al afgegeven biedingen. Dit geldt voor zover Materieelveiling.nl niets anders beslist.
1.2.4 Iedere gebruiker kiest een gebruikersnaam en een wachtwoord. Deze zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden overgedragen worden. Als de gebruiker vreest dat iemand anders zijn wachtwoord kent, moet dit direct aan Materieelveiling.nl worden gemeld. Materieelveiling.nl blokkeert voor verdere toegang om misbruik in naam van de gebruiker te voorkomen. De gebruiker zal hierna een nieuw wachtwoord ontvangen. De gebruiker blijft altijd aansprakelijk in geval van misbruik van wachtwoord en/of gebruikersnaam. De gebruiker kan altijd zelf zijn wachtwoord wijzigen.

1.3 Het aanmelden van materieelstukken
1.3.1 Iedere goedgekeurde gebruiker kan materieelstukken aanmelden op www.materieelveiling.nl. In geval Materieelveiling.nl een zogenaamd “white label” ter beschikking stelt aan een verkopende partij worden alleen kopers toegelaten en bestaat er géén mogelijkheid tot plaatsen van een materieelstuk.

1.4 Omschrijving van een materieelstuk
1.4.1 Een materieelstuk moet altijd correct en uitvoerig worden beschreven en conform de geldende beschrijvingprocedure, die wordt doorgegaan bij het aanmelden van een materieelstuk. Geen van de gevraagde informatie met betrekking tot de omschrijving en het aanmelden van een materieelstuk mag weggelaten worden. 1.4.2 Als een materieelstuk voor de materieelveiling is aangemeld, is de omschrijving van een materieelstuk bindend voor de verkoper, en de verkoper is verplicht een materieelstuk af te kunnen leveren die aan de omschrijving voldoet.
1.4.3 Materieelveiling.nl heeft het recht om verdere informatie en documentatie met betrekking tot een materieelstuk en de omschrijving hiervan op te vragen.
1.4.4 Verkoper is verantwoordelijk voor de correctheid van de vereiste en ingevoerde gegevens. Materieelveiling.nl heeft geen verantwoordelijkheid over een materieelstuk of de ingevoerde gegevens.
1.4.5 Verkoper dient ten minste volgende inlichtingen met betrekking tot de omschrijving van het materieelstuk te bezitten en af te kunnen geven:
- Of er zich andere rechten aan het materieelstuk ontlenen. Hieronder en niet uitsluitend eigendomsvoorbehouden, beslagleggingen, kooprechten, leaseverplichtingen, terugkooprechten en/of voorkooprechten
- Of er verdere verhoudingen zijn die de verkoop van het materieelstuk limiteert of verhindert.
1.4.6 Het is niet toegestaan om namens derden materieelstukken aan te melden, mits een geldige machtiging voorhanden is.

1.5 Minimumprijs, alleen van toepassing bij de veiling per opbod
1.5.1 De verkoper geeft zelf zijn minimumprijs aan. Voor zover Materieelveiling.nl een koper verschaft die bereid is de minimumprijs of daar boven, voor het aangemelde materieelstuk in de beschreven staat, te betalen, is verkoper verplicht te verkopen. Dit geldt ook voor zover verkoper na afspraak met Materieelveiling.nl een lager bod gaat accepteren.

1.6 Het verloop van de veiling
1.6.2 Materieelveiling.nl heeft het recht om zonder meer veilingen te annuleren of geplande veilingen te wijzigen.
1.6.3 Materieelveiling.nl heeft ten alle tijde het recht om een veiling te annuleren zonder uitleg en zonder aansprakelijkheid voor- of verplichting tot enige vergoeding van - Materieelveiling.nl. De annuleringen kunnen vooraf en tijdens de veiling plaatsvinden. Voltooide veilingen kunnen niet geannuleerd worden.

1.7 Biedingregels bij veiling per opbod
1.7.1 Afgegeven biedingen zijn bindend voor degene die biedt. Uw biedingen blijven tot 24 uur na de veiling van kracht. De koper kiest het bedrag welk de koper maximaal wenst te bieden. Als het bod hoger of gelijk is aan de door verkoper gestelde minimumprijs, wordt het bod onmiddellijk geregistreerd als het hoogste bod. Is het bod onder de minimumprijs dan wordt dit bod geaccepteerd maar niet als het hoogste bod.
1.7.3 Wanneer er reeds een bod geregistreerd is, die hoger is dan het ingetoetste bod, wordt dit direct kenbaar gemaakt. U kunt uw eerder ingetoetste bod onmiddellijk verhogen tot het door de andere bieder ingetoetste hoogste bod.
1.7.4 Eenmaal afgegeven biedingen zijn bindend en kunnen niet verlaagd of geannuleerd worden.
1.7.5 Alle afgegeven biedingen worden geregistreerd en door Materieelveiling.nl bekendgemaakt zo lang Materieelveiling.nl dat nodig acht.
1.7.6 Bij twijfel en bezwaren over biedingen beslist Materieelveiling.nl definitief en bindend voor alle hiervan omvatte partijen.
1.7.7 Zodra door koper een bod is afgegeven, die gelijk is aan of hoger dan de minimumprijs van de verkoper, is de overeenkomst bindend tussen verkoper en hoogstbiedende koper, en zijn beide partijen verplicht om de overeenkomst na te komen. Verkoper is verplicht het materieelstuk af te leveren in de beschreven staat aan hoogstbiedende en hoogstbiedende is verplicht het materieelstuk te ontvangen en volgens de bepalingen hiervoor af te rekenen. Dit geldt ook als er een overeenkomst tot stand is gekomen mede door de klantenservice van Materieelveiling.nl. Over de relatie tussen verkoper en koper wordt verwezen naar hoofdstuk 2.

1.8 Biedingsregels bij tenderveiling, verkoop bij inschrijving
1.8.1 Een bieding kan uitsluitend via de website worden gedaan zonder enig voorbehoud en zonder voorwaarden. Een bieding kan slechts worden uitgebracht indien de gegadigde zich als bieder heeft ingeschreven via de website.
1.8.2 De bieding is exclusief comissie en BTW
1.8.3 Voor de ontvangst van de bieding geldt het tijdstip van ontvangst zoals geregistreerd door Materieelveiling.nl. Materieelveiling.nl is niet aansprakelijk indien de bieder als gevolg van een computerstoring, storingen aan hard- of software, danwel andere omstandigheden van welke aard dan ook, geen bod kan of heeft kunnen uitbrengen.
1.8.4 Te laat ontvangen biedingen zijn ongeldig.
1.8.5 De bieder is vanaf het moment waarop zijn bieding door Materieelveiling.nl is ontvangen, tot en met 24 uur na sluiting van de veiling, waarop kan worden ingeschreven, onvoorwaardelijk en onherroepelijk aan zijn bieding gebonden.

1.9 Gunning
1.9.1 Binnen 24 uur na het einde van de veiling wordt beslist omtrent de gunning.
1.9.2 De verkopende partij beslist omtrent het al dan niet aanvaarden van biedingen en omtrent de gunning. Verkopende partij als Materieelveiling.nl is niet aansprakelijk voor schade die bij de bieder ontstaat vanwege het niet gunnen van een kavel.
1.9.3 De gunning wordt door middel van de gunningbrief/factuur meegedeeld aan degene aan wie is gegund. Verzending van deze gunningbrief/factuur kan zowel via post, e-mail of fax plaatsvinden.
1.9.4 Telefonische inlichtingen over de uitslag van de verkoop worden niet verstrekt.

1.10 Commissieregels
1.10.1 Indien een materieelstuk de gestelde minimumprijs op de veiling opbrengt of indien er op andere wijze door tussenkomst van Materieelveiling.nl een handel ingegaan is, zijn koper en verkoper beide verplicht om aan Materieelveiling.nl. een commissie te betalen. Dit geldt ook voor handel via of door medewerking van de klantenservice van Materieelveiling.nl. Deze verplichting blijft bestaan, ongeacht de handel vervolgens niet door mocht gaan en ongeacht de oorzaak hiervan. U wordt uitdrukkelijk erop gewezen dat de verplichting tot betaling van de Materieelveiling.nl toekomende commissie bestaan blijft ook al zou de handel niet doorgaan wegens het in gebreke komen van een van de door de handel omvatte partijen. Gevolgen van verzuimingen en gebreken zijn uitsluitend aangelegenheden tussen verkoper en koper. Zie hiervoor hoofdstuk 2.
1.10.2 De ten alle tijde geldende commissie- en betalingsvoorwaarden vindt u op de pagina Prijzen en Commissie van Materieelveiling.nl. De Materieelveiling.nl toekomende commissie is afhankelijk van de biedsom en dient rechtstreeks aan Materieelveiling.nl te worden betaald.
1.10.3 Indien een handel niet tot stand komt door het verzuim van een van de partijen, is Materieelveiling.nl gerechtigd tot het vorderen van dubbele commissie van de in gebreke zijnde partij.
1.10.4 De commissie en andere Materieelveiling.nl toekomende vorderingen dienen direct en rechtstreeks aan Materieelveiling.nl betaald te worden. Verrekening of opschorting is uitgesloten.
1.10.5 De commissie en mogelijke andere kosten dienen binnen 10 dagen na factuurdatum betaald te worden. Bij een te late betaling wordt rente in rekening gebracht berekend vanaf factuurdatum.

1.11 De immateriële rechten van Materieelveiling.nl
1.11.1 Alle rechten met betrekking tot het veilingsysteem, hieronder alle voorwaarden, modaliteiten, beschrijvingen, data, bewerkingsmethodes en knowhow behoren uitsluitend aan Materieelveiling.nl. Alle auteursrechten, merken en trademarks en andere immateriële rechten voor en betreffende het veilingsysteem behoren uitsluitend aan Materieelveiling.nl.
1.11.2 Het kopiëren of weergeven en iedere vorm van namaak en imitatie is strikt verboden.
1.11.3 De gebruikers dienen alleen voor correcte en rechtmatige doeleinden van het veilingsysteem gebruik te maken. Ieder misbruik hiervan zal tot aansprakelijkheid en tot rechtelijke vervolging leiden.

1.12 Beperking van aansprakelijkheid
1.12.1 Materieelveiling.nl is uitsluitend intermediar en nooit partij in een handel die op de veiling wordt ingegaan of gesloten. Partijen in afgesloten materieelhandel zijn uitsluitend koper en verkoper. Materieelveiling.nl is in geen opzicht verantwoordelijk voor de verhandelde materieelstukken, en ook niet voor het gedrag van koper en verkoper. Dit geldt in bijzonderheid, maar niet gelimiteerd in verhouding tot de informatie over het materieelstuk van de verkoper en/of het wel of niet leveren van het materieelstuk door de verkoper, het rechtmatig eigenaar zijn van het verkochte, mogelijke rechten van derden door beslagleggingen, eigendoms-voorbehouden, kooprechten of welke rechten dan ook - en het wel of niet betalen of aanvaarden van het materieelstuk door de koper.
1.12.2 Materieelveiling.nl is niet verantwoordelijk voor bedrijfsstoringen en fouten ontstaan als directe of indirecte gevolgen van communicatiefout(en), fouten bij het intoetsen, crashen of stoornissen op het Internet, de servers van het veilingsysteem, zowel hardware als software.
1.12.3 Materieelveiling.nl is onder geen voorwaarde aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte verliezen waaronder winstderving, verlies van inkomen en zakelijke mogelijkheden en verliezen van data, informatie en dergelijke. Verder is Materieelveiling.nl onder geen voorwaarden verantwoordelijk in gevallen van onmacht of voor omstandigheden waarop Materieelveiling.nl zonder invloed is.
1.12.4 Iedere mogelijke aansprakelijkheid van Materieelveiling.nl is beperkt tot het bedrag aan commissie dat Materieelveiling.nl heeft ontvangen of zou hebben moeten ontvangen.

1.13 Omgang met persoonlijke gegevens, disclaimer
1.13.1 Alle informatie over de gebruikers, die de gebruikers aan Materieelveiling.nl ter vervoeging stellen, worden vertrouwelijk behandeld en worden uitsluitend in omvang die noodzakelijk zijn om een handel te voltooien, aan derden verder geven. Materieelveiling.nl behoudt het recht om informatie aan openbare instanties en anderen door te geven, gebaseerd op wettelijke- of een door de Rechtbank opgelegde, verplichting. Materieelveiling.nl maakt dusdanig gebruik van de informatie voor interne doeleinden binnen Materieelveiling.nl of concern gerelateerde bedrijven. Verder behoudt Materieelveiling.nl het recht om de gegevens in anonieme vorm in verband met marketing, gebruikersonderzoeken en gidsen te gebruiken. Registrering als gebruiker is mede accept van dit recht voor Materieelveiling.nl.

1.14 Bepaling van wet en toepasselijk recht
1.14.1 Op alle geschillen tussen Materieelveiling.nl en de gebruikers is Nederlands recht van toepassing.
1.14.2 Mocht enig geschil ontstaan tussen Materieelveiling.nl. en koper of verkoper, dan is uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement s’ Hertogenbosch aangewezen om het geschil te beslechten.

1.15 Over de voorwaarden
1.15.1 De veilingvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel te s’Hertogenbosch.

Verhouding tussen koper en verkoper

2.1 Materieelveiling.nl is nooit deel of partij in een handel
2.1.1 In dit hoofdstuk worden de modaliteiten tussen koper en verkoper op de site van Materieelveiling.nl vastgelegd. Over de rechtelijke relatie tussen Materieelveiling.nl en de gebruikers wordt verwezen naar hoofdstuk 1, de verhouding tussen Materieelveiling.nl en de gebruikers.
2.1.2 Materieelveiling.nl is nooit partij in een afspraak over het kopen en verkopen. De functie van Materieelveiling.nl is uitsluitend als veilinghouder een veilingsite voor koper en verkoper ter beschikking te stellen. De rol van Materieelveiling.nl is alleen en uitsluitend het bemiddelen van een wederzijdse bindende afspraak over een handel tussen koper en verkoper. Afspraken betreffend het verhandelde materieelstuk zijn uitsluitend een aangelegenheid tussen koper en verkoper. Geschillen tussen koper en verkoper dienen onderling geregeld te worden. Het recht van Materieelveiling.nl tot het in rekening stellen van commissie wordt niet beïnvloed door het mogelijk gemiste doorgaan van een handel. Dit ongeacht de oorzaak van het niet doorgaan van de handel. Materieelveiling.nl kan nooit verantwoordelijk worden gesteld van het verzuimen van een afspraak tussen de partijen.
2.1.3 De condities tussen koper en verkoper in de veilingvoorwaarden gelden mits er tussen de koper en verkoper geen andere afspraken over de afwerking van de handel zijn ingegaan. Zo kunnen de partijen vrij afspraken ingaan over het tijdstip van de aflevering, plaats van aflevering, datum van betaling of betaalwijze. Bij onenigheid tussen de partijen hierover, zijn zij verplicht de veilingvoorwaarden van Materieelveiling.nl te volgen.

2.2 Als de afspraak gemaakt is
2.2.1 Na het ingaan van een handel zijn koper en verkoper wederzijds verplicht om mee te werken aan de afhandeling van de handel en aan de verplichtingen in verband hiermee te voldoen.
2.2.2 Wanneer een materieelstuk verhandeld is via Materieelveiling.nl, zijn koper en verkoper verplicht om het handelsdocumentatie/verkoopbewijs direct van Materieelveiling.nl uit te printen. De handelsdocumentatie kan ook als email of fax worden verzonden.

2.3 Aflevering en het onderzoeksrecht van koper
2.3.1 Aflevering vindt plaats door het afhalen van het materieelstuk door de koper tenzij er anders wordt afgesproken. De afhaling vindt plaats op het door de verkoper aangegeven adres binnen het postcodegebied welk op de omschrijving van het materieelstuk is aangegeven.
2.3.2 De aflevering moet plaats vinden binnen 10 werkdagen na het sluiten van een handel. Verkoper is verplicht om de koper in staat te stellen het materieelstuk binnen het tijdsperk van 10 werkdagen na het sluiten van de handel - en tussen 9 en 17 uur af te kunnen halen. Voor het geval dat de partijen het over tijdstip van het afhalen niet eens kunnen worden, wordt dit door koper vastgesteld - maar wel binnen het aangegeven tijdsperk en met een termijn van ten minste 24 uur.
2.3.3 Vóór betaling heeft de koper het recht om te onderzoeken of het materieelstuk overeenkomt met de omschrijving van verkoper en samen met de verkoper op de locatie proef te draaien. Eventuele schaden die mochten ontstaan tijdens het proefdraaien zijn voor risico verkoper, tenzij deze veroorzaakt zijn door verkeersovertredingen of onachtzaamheid van koper.
2.3.4 Indien koper mocht constateren dat er tegenstrijdigheid is tussen het materieelstuk en verkopers omschrijving hiervan, heeft koper recht op een redelijke vermindering van de prijs of alternatief, in zijn geheel de handel af te wijzen. 2.3.5 Vóór de betaling gebeurd is verkoper verplicht aan te tonen, dat het chassisnummer van het materieelstuk overeenstemmen met de gegevens op de eigendomspapieren.
2.3.6 Koper heeft ook het recht om de eigendomspapieren te controleren en te onderzoeken of de gegevens overeenstemmen met het chassisnummer.
2.3.7 Verkoper heeft in verband met het aanmelden van het materieelstuk de mogelijkheid - in plaats van afhalen bij verkoper - aan te bieden het materieelstuk op een andere plaats aan koper te leveren. Dit kan gebeuren op een plaats binnen een gebied dat de verkoper aangegeven heeft of op het door koper aangegeven adres van in Nederland. Voor zo ver verkoper van deze mogelijkheid gebruikt maakt, is dit van toepassing in plaats van "afhalen" zoals beschreven en "postcodegebied" wordt vervangen door het door de verkoper aangeboden gebied. Ongeacht verkoper voor deze mogelijkheid kiest, kan koper altijd het materieelstuk ophalen op het adres van verkoper indien hij dit wenst.

2.4 Betaling van het materieelstuk
2.4.1 De koopsom dient betaald te zijn door koper bij levering en gelijktijdige overdracht van het materieelstuk.
2.4.2 De koper dient per bank te betalen tenzij anders met de verkoper wordt overeengekomen.
2.4.3 De partijen zijn verplicht van elkaar een kwitantie van ontvangst te geven.

2.5 Overgang van het risico
2.5.1 Het risico van het materieelstuk gaat van de verkoper over naar de koper in verband met de overdracht van het materieelstuk aan koper of de vertegenwoordiger van koper.

2.6 Verkopers basisverplichtingen
2.6.1 Verkoper heeft door het aanmelden van het materieelstuk zich verplicht, indien een handel wordt ingegaan, om het materieelstuk in de omschreven staat te leveren, alles in overeenstemming met de beschrijvingsprocedure van Materieelveiling.nl.
2.6.2 Verkoper staat er voor in, dat de informatie betreffende het materieelstuk correct en voldoende is en dat het materieelstuk zonder gebreken afgeleverd wordt. In hoeverre het materieelstuk gebreken heeft waarvoor de verkoper aansprakelijk is, dienen deze opgelost te worden volgens Nederlands Recht.

2.7 Kopers basisverplichtingen
2.7.1 Wanneer koper, conform de veilingvoorwaarden door zijn bod op Materieelveiling.nl hoogstbiedende is, of op andere wijze geaccepteerd heeft een handel af te sluiten, is er een bindende afspraak tussen koper en verkoper. Koper is verplicht om de handel door te voeren. Koper is dusdanig verplicht het materieelstuk over te nemen en de koopsom aan verkoper te betalen.
Er wordt overigens verwezen naar de overige bestemmingen in de veilingvoorwaarden betreffende de verantwoordelijkheid en verplichtingen van koper.

2.8 Geschillen tussen koper en verkoper
2.8.1 In de relatie tussen verkoper en koper is Nederlands Recht van toepassing.
2.8.2 Geschillen betreffend klachten en/of over verzuim en gebreken, worden behandeld volgens Nederlands Recht.
2.8.3 Indien koper of verkoper schadevergoeding eist van de tegenpartij als gevolg van het verzuim van de tegenpartij, dient een bedrag vastgesteld te worden voor vervoerkosten van het materieelstuk. Voor zo ver dat er, na afspraak met de tegenpartij een of meerdere keren vervoer van het materieelstuk is geweest, wordt de vergoeding afzonderlijk per keer betaald. De bedragen vindt u op de pagina Prijzen en Commissie.
2.8.4 Bij geschillen tussen koper en verkoper, die niet minnelijk kunnen worden opgelost, worden de partijen aangeraden rechtsbijstand te zoeken.
2.8.5 Bij een geschil tussen koper en verkoper, dient een kopie van de handelsdocumentatie zo spoedig mogelijk te worden opgestuurd naar Materieelveiling.nl samen met een omschrijving van de oorzaak van het geschil. Dit is uitsluitend voor statistische en registreringdoeleinden, en betekent niet dat Materieelveiling.nl op welke wijze dan ook partij wordt in een geschil en het recht op commissie komt hierdoor ook niet in beding. Geschillen tussen koper en verkoper worden behandeld rechtstreeks tussen koper en verkoper zonder tussenkomst van Materieelveiling.nl.

2.9 Voorbehoud van druk- en typefouten
2.9.1 Materieelveiling.nl neemt voorbehoud van druk en typefouten en aanvaardt hiervoor geen verantwoordelijkheid.